Om henterutene

 

NGR-bil

Det blir henta restavfall frå hushaldningane kvar veke i sommarhalvåret og annakvar veke om vinteren, dvs. ca. 35 gongar pr.år. Antal hentingar for papir  varierer kommunevis. 

 

Kvifor hentar ikkje NGR restavfall kvar veke heile året ?

I den kalde årstida er det ikkje problem med lukt og fluger i restavfallet, slik det kan vera om sommaren. Med vår spredte busetting og lange transportavstander er det også pengar å spare på at ikkje renovasjonsbilen må køyre kvar veke heile året. Denne innsparinga utgjer ca. kr. 200,- pr. husstand pr. år.

Har du eit normalabonnement med 36 restavfalls-sekkar utlevert, og eit sekkestativ plassert maksimum 10 meter frå sekkeruta, treng du heller ikkje tenkje meir på når restavfallsruta går. Dersom ei vanleg hushaldning sorterer ut gjenvinnbart avfall, vil 36 sekkar dekke restavfallsbehovet. Skulle vi delt ut 52 sekkar som standard, ville det vore mindre motiverande  å sortere ut gjenvinnbart avfall. Da ville vi også fått inn meir restavfall, noko som ville ha auka renovasjonsgebyret ytterlegare for alle abonnentar. Kostnadene for innkjøp av søppelsekkar ville og ha auka.

 

Kvifor brukar ikkje NGR plastdunk i staden for sekk til restavfall ?

Mange renovasjonsselskap går over frå sekk til dunk for restavfallet. NGR har over lengre tid også hatt dette til vurdering, men held inntil vidare fast på bruk av sekk.  Sekken har sine ulemper i høve til dunk, og det knyttar seg i hovudsak til arbeidsmiljøet for renovatørane. Men sekken har bl.a. følgjande fordelar i høve til dunk:

  • fleksibelt volum (Du kan levere fleire sekkar samtidig, dersom du ein periode har mykje søppel)
  • enkel å transportere i privatbil (Mange har lange gardsvegar/ lokalvegar og køyrer sekken fram til hovudveg på hentedagen)
  • enkelt å endre abonnement (Byte av abonnement mellom 24 / 36 / 48 sekk kan skje ved ein telefon til kommunen; utan å byte dunk)
  • hygienisk / reinsleg
  • estetikk (Plastdunk vil for dei fleste framstå som meir dominerande enn eit sekkestativ. Dessutan set mange fram sekken på hentedagen utan stativ. Søppelet er da synleg berre ei kort stund, og ein treng ikkje hente inn att tom dunk. )
  • lengre henteavstand (Maksimum  5 meter henteavstand er vanleg der det blir brukt dunk. Dette fordi dunken skal hentast og trillast på plass att av renovatøren. Dette tilsvarar 10 meter henteavstand for sekk. I praksis må da dei fleste hugse på å trille fram dunken på hentedagen.)

 

Kvifor brukar ikkje NGR oppsamlingsutstyr for papirhentinga ?

Etter spesielt ønske frå Vågå kommune har ca. 600 abonnentar i Vågåmo-området fått utdelt 140 liters plastdunkar på hjul som oppsamlingsutstyr for papir. Men dette er ikkje gjennomført som standard i NGR-området, og det er heller ikkje planar for det i nåverande anbodsperiode (fram til 2015- eller 17) .

Dersom det skal utleverast oppsamlingsutstyr for papir til hushaldningane, ser ein plastdunk som den mest aktuelle løysinga, slik det er gjort i Vågå.  Men spesielt utanfor bustadområda vil dunken ha mange av dei same problema som beskrive ovanfor for restavfall. Blir det levert ut dunk, er det og eit begrensa lagringsvolum, og tømming av 140 liters dunk må skje ca. 1 gong i månaden. (Større dunk vil bli for tung å handtere for folk flest.)  Dette gjer at inntransportkostnaden aukar, i tilleg til at det må investerast i plastdunkar. Dette vil nok føre til at vi får inn større mengde papir, men ein vurderer den økonomiske gevinsten som langt mindre enn dei auka kostnadene.

Det viser seg at folk er flinke til å bruke den enkle innsamlingsordninga som er standard i NGR-kommunane, og det  er viktig at miljøstasjonane blir brukt til alt gjenvinnbart avfall, også papir og papp. For mange er det naturleg å levere papir og papp hit når det blir levert anna gjenvinnbart, og farleg avfall.

 

Vel din kommune:

Her kan du laste ned hentekalender for din kommune: