Månedlige arkiver: juni 2013

Dette må det bli slutt på !

NGR-kommunane baserer hytterenovasjonen på utplasserte containere.

Desse skal berre brukast til hushaldningsavfall frå hytter.

Dei skal ikkje brukast av fastbuande og bedrifter, og dei skal ikkje brukast til grovavfall.

 

Vi ser eit betydeleg misbruk ved at fastbuande og bedrifter også brukar dette tilbodet. Og at grovavfall, jernskrap, kvitevarer, byggeavfall m.m. blir levert hit.

NGR får store straffegebyr dersom slikt avfall blir sendt vidare til forbrenningsanlegget i Trondheim. Dette kan føre til at NGR må sortere alt avfall, eller ha eigne ruter for sekkeavfall og containertømming. Begge delar vil fordyre renovasjonen vesentleg for heile NGR-området.

Det er difor i alle si interesse at vi får slutt på dette misbruket !

 

Bildet ovanfor viser kva renovatørane fann i ein hyttecontainer i Murudalen i Sel nå nettopp. Det er eit eksempel på grovt misbruk av ein hyttecontainer, og forholdet vil bli meldt til politiet.