Gebyr Lom

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2019

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 2.719,- Minsteabonnement
36 3.084,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 3.541,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 648,-. Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m=kr. 375,-. 21-30 m = kr. 625,-
  • Hushaldningsgebyret er inndelt i 6 terminar. Hyttegebyret i 1 termin
  • Sekkar blir utdelt i perioden september –  oktober (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (torsdag kl. 12-18), og på kommunehuset.
  • Gebyret omfattar også henting av levering av papir til utplassert containere i Bøverdalen, Fossbergom, Garmo og Lia..
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter:  Leverer vanlegvis til kommunal container. Fritidseigedomar som kan levere til henterute får utlevert 12 stk NGR merka sekkar etter henvending til Lom kommune. Jf 10 i forskrifta.

Gebyr kr. pr. år Merknad

280,-

648,-

1.110,-

 

 

Kategori 1

Kategori 2

kategori 3

Hyttene er inndelt i 3 kategoriar, avhengig av standard og tilkomst. Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.