Månedlige arkiver: november 2015

Varsel om prisjustering

I arbeidet med vårt budsjett for 2016 ser vi behov for å justere enkelte av våre priser.

I noen tilfeller skyldes dette vanskelige markedsforhold ute i verden, der f.eks lave energipriser medfører lave markedspriser på treflis vi leverer til fjernvarmeanlegg. Varmere klima enn normalt påvirker også etterspørselen etter energi.

Videre ser vi at usikkerhet i verdensøkonomien påvirker råvarer som f.eks metaller, noe som igjen gir lavere salgsinntekter for vårt skrapjern.

Vi opplever også økende krav til sortering fra myndighetene som ønsker at flere fraksjoner sorteres ut og behandles som farlig avfall. Videre stiller mottaksanleggene strengere krav til sortering og kvalitet på fraksjoner som vi leverer til sluttbehandling.

Vi må også ta høyde for økende lønns- og personalkostnader.

De nye prisene vil gjelde fra 1. januar 2016.

For mer informasjon:

Kontakt daglig leder Pål Sverre Andgard, post@ngr.no, eller på tlf. 909 24 111.